Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Biologija na udaru crkve i desničara: Šta zapravo piše u udžbenicima za osmi razred?

Šta je problematično u sedam, od osam odobrenih udžbenika biologije za osmi razred u lekciji o biološkom smislu adolescencije? Ko je bio u radnoj grupi koja je utvrdila nedostatke u ovim udžbenicima? Kako je moguće da su ovi udžbenici odobreni, da su se koristili u školama tokom prošle školske godine i da nastavnici i cela biološka struka nisu imali zamerke, a da se odluka o promeni „spornog“ sadržaja sada donosi pod pritiskom Crkve i desničarskih stranaka

Published

on

Ovo su samo neka od pitanja na koja niko od nadležnih nije želeo da odgovori Danasu, niti su nam dostavili izveštaj radne grupe sa konkretnim primedbama šta izdavači treba da izmene u udžbenicima biologije.

Podsetimo, radna grupa koju je formirao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) na zahtev

Ministarstva prosvete, utvrdila je da treba ispraviti nedostatke u sedam, od osam odobrenih udžbenika biologije za osmi razred, koji se odnose na biološki smisao adolescencije.

U saopštenju Ministarstva se najavljuje da će ZUOV uputiti obrazloženje izdavačima Klet, Zavod za udžbenike, Eduka, Data status, Gerundijum, Vuklan i Novi Logos, koji su dužni da u određenom roku dostave ZUOV-u ispravljen rukopis udžbenika.

U više izdavačkih kuća Danasu je rečeno da zvaničan dopis Ministarstva prosvete i ZUOV-a nisu dobili, pa je za sada u domenu nagađanja na koji način autori treba da izmene osporene sadržaje, a da udžbenik prati program u kome je „polni i rodni identitet u kontekstu hormonske aktivnosti i individualne genetičke varijabilnosti“ jedan od preporučenih sadržaja.

Takođe je nejasno u čemu su autori udžbenika pogrešili, budući da se većina držala uputstva za didaktičko-metodičko oblikovanje programa u kome stoji da „u obradi polnog i rodnog identiteta, pored razvijanja tolerancije i prihvatanja različitosti, učenicima treba pružiti širu perspektivu genetičke varijabilnosti, kao prirodnog fenomena, koja ne daje osnove za predrasude, stereotipe, diskriminaciju i nasilje“.

Struka je prethodno rekla da program biologije za osmi razred u potpunosti zasnovan na nauci.

Autori su se, pišući udžbenike, pridržavali programa, jer u suprotnom rukopisi ne bi mogli da budu odobreni.
Stručne komisije koje je formirao ZUOV su pregledale rukopise i dale pozitivno mišljenje, a udžbenici su potom odobreni za upotrebu rešenjem koje je potpisao aktuelni ministar prosvete Branko Ružić.

Izuzetak je Vulkanova biologija koju je odobrio njegov prethodnik.

Tokom nedavne rasprave o programu biologije za osmi razred nadležni iz ZUOV-a su još jednom potvrdili da su svi odobreni udžbenici za osmi razred u skladu sa naukom i onim što piše u programu.

Sada se, međutim, cela priča prebacuje na to da učenici osmog razreda nemaju potrebna predznanja iz sociologije i psihologije pa ih to tobože sprečava da razumeju lekcije iz biologije o polu i rodu.

A šta zapravo piše u „spornim“ lekcijama i kako je moguće da biolozi angažovani kao autori u sedam izdavačkih kuća pogreše u interpretaciji programa?

ŠTA JE POL, A ŠTA ROD?

Kao jedan od najekstremnijih primera u javnosti je pre nekoliko nedelja citirana rečenica iz Kletovog udžbenika biologije da je pravo na rodni identitet i seksualnu orijentaciju zakonom zagarantovano pravo svakoga od nas.

Ovaj, ali i svi udžbenici prave razliku između pola i roda, pa tako u Kletovoj biologiji piše da „za razliku od pola koji je biološki određen jer se rađamo isključivo kao osobe muškog ili ženskog pola, rodni identitet se formira tokom života, dok učimo koje su to aktivnosti, stavovi, uloge i ponašanja prikladni za muškarce ili žene“.

U knjizi se navodi i da dva X hromozoma određuju ženski pol, a X i Y muški, te da postoje osobe kod kojih se javljaju različite varijacije polnog razvića koje uključuju polne hromozome, polne hormone i reproduktivne organe, a koji nisu u skladu sa tipičnim definicijama muškog ili ženskog pola.

U biologiji izdavačke kuće Gerundijumu stoji da biološke i fizičke karakteristike određuju pol, a da svaki pojedinac zaključuje kom rodu pripada.

Autori navode da kroz proces socijalizacije osoba preispituje uloge i ponašanja s kojima se poistovećuje i s vremenom razvija jasan doživljaj svog pripadanja muškom ili ženskom rodu – to je rodni identitet.

„U jajnicima i semenicima luče se muški i ženski polni hormoni u različitim koncentracijama kod različitih osoba. Ipak, jajnici najčešće luče više ženskih, a semenici više muških polnih hormona. Nekada može biti i drugačije. Zato neke osobe sebe prepoznaju kao transrodne. To su osobe koje su rođene sa odlikama jednog pola (muškog ili ženskog), a osećaju se suprotno“, stoji u udžbeniku.

Piše i da je seksualna orijentacija odlika pojedinca.

Pisci udžbenika navode i da je u nekim zemljama homoseksualnost prihvaćena bez predrasuda i diskriminacije, ali da postoje i zemlje u kojima ove osobe nemaju podršku i razumevanje okoline, a često ni porodice, kao i da su u nekim zemljama homoseksualne veze i brakovi zabranjeni zakonom.

Učenicima se savetuje da otvoreno na času diskutuju o biološkim aspektima heteroseksualnosti i homoseksualnosti.

NAMETANJE PODUDARNOSTI IDENTITETA

U biologiji za osmi razred izdavačke kuće Data status stoji da se tokom odrastanja, a posebno u adolescenciji, ispoljava seksualnost i osećaj rodne pripadnosti.

„Rodna pripadnost i rodni identitet je subjektivni osećaj pripadanja ili nepripadanja određenom polu. Rodna pripadnost se kod svake osobe razvija na osnovu naslednog materijala i funkcije endokrinog sistema. Veliki značaj za formiranje rodnog identiteta ima uticaj polnih hormona na mozak, naročito u periodu od rođenja i tokom puberteta i adolescencije“, piše u udžbeniku.

Takođe se navodi da se podudarnost rodnog i polnog identiteta nameće od rođenja izborom odeće ili frizure, da su „ženske“ i „muške“ igračke uvod u ono što se od dece očekuje kada postanu odrasli ljudi, te da ovakva podela isključivo na dva predviđena roda dovodi do diskriminacije među polovima ili diskriminacije osoba kod kojih se polni i rodni identitet ne podudaraju.

Autor piše i da ljudi kod kojih se očekivane osobine nisu ispoljile mogu biti ismevani, diskriminisani i odbačeni od strane pojedinaca ili grupa i zbog toga mogu postati povučeni, izolovani i duboko nesrećni.

„Zbog neusaglašenosti onoga što se dešava u njihovom telu i očekivanja okoline koja ne prihvata njihovu različitost oni mogu dospeti u teška psihička stanja i bolest. Nauka se sve više bavi ispitivanjem i rešavanjem problema ljudi čiji se rodni i polni identitet ne podudaraju. Hirurškim korekcijama pola, hormonalnom terapijom ili psihoterapijom ovim ljudima se značajno moće pomoći u uspostavljanju harmonije između rodnog i polnog identiteta“, navodi se u pomenutom udžbeniku.

I autori biologije izdavačke kuće Vulkan znanje držali su se propisanog programa i uputstva za njegovo ostvarivanje pa su zato u delu javnosti istaknuti kao jedan od najekstremnijih primera „promocije transrodne ideologije“.

U udžbeniku se navodi da polne katakteristke s kojima se rađamo (primarne polne karakteristike) i one koje se razvijaju tokom adolescencije (sekundarne polne katakteristike) određuju naš pol, odnosno polni identitet, ali da se polni i rodni identitet nisu sinonimi iako se u većini slučajeva poklapaju.

„Pol je biološko svojstvo određeno našim polnim hromozomima polnim odlikama, a rod je društvena uloga koju preuzimamo tokom života i naš osećaj muškosti ili ženstvenosti“, stoji u udžbeniku.

ROĐENI U POGREŠNOM TELU

Autori konstatuju da postoje osobe koje imaju osećaj da su rođene „u pogrešnom telu“ to jest iako imaju odlike određenog pola osećaju se da pripadaju suprotnom rodu, te da takve osobe nazivamo transrodne.

„One često imaju potrebu da se oblače i izgledaju kao osobe suprotnog pola, a ponekad se podvrgavaju određenim vidovima terapije (hormonska ili hirurška terapija) kako bi promenile pol. U zavisnosti od društvene zajednice kojoj pripadaju ove osobe mogu doživeti neki vid diskriminacije“, deo je lekcije koja je uzbunila desničare.

U udžbeniku se objašnjava i pojam međupolnosti, pa autor navodi da se ponekad dešava da se građa reproduktivnih organa ne uklapa u definiciju isključivo muškog ili ženskog pola.

„Nekad beba ima par polnih hromozoma jednog pola, ali tokom embrionalnog razvića dolazi do razvoja reproduktivnih organa drugog pola. Ove osobe imaju odlike i muškog i ženskog pola i nazvamo ih međupolne.

Ponekad ove osobe ne znaju za svoje stanje jer imaju spoljašnje polne organe jednog pola i smatraju sebe osobama muškog odnosno ženskog roda, a da su međupolne mogu saznati tek u pubertetu ili kasnije tokom života, a ima i onih koji to nikad ne saznaju“, pojašnjava se u udžbeniku.

Navodi se i primer da neke osobe naizgled ženskog pola saznaju da su međupolne kad ne dobiju mesečni cikus u adolescenciji, jer iako imaju ženske spoljašnje polne organe, nemaju jajnike i matericu.

Međupolne osobe u zavisnosti od toga da li i kada saznaju da imaju ove odlike mogu se identifikovati kao osobe muškog ili ženskog roda, a ima i onih koji sebe smatraju rodno neutralnim, piše u biologiji.

I Vulkanovi autori su poslušali preporuke za ostvarivanje programa, pa tako pišu o čestim slučajevima da transrodne osobe bivaju odbačene od sredine u kojoj žive, uključujući i one najbliže.

„Mi kao društvo treba da razvijamo osećaj razumevanja za sve različitosti, da prihvatimo da je u redu biti drugačiji sve dok nečije ponašanje ne ugrožava druge“, pišu autori i savetuju deci da „niko ne zaslužuje podozrenje i nerazumevanje javnosti“, da je „svako drugačiji na neki svoj način i zbog toga nije manje važan član društva“.

BROJNA PITANJA ZA NAUKU

Na udaru su se našli i udžbenici u kojima ova tema nije opširno obrađena, ali u kojima se takođe objašnjava razlika između polnog i rodnog identiteta.

Tako u biologiji izdavačke kuće Eduka, između ostalog, piše da „ukoliko se kod muškog deteta količina estrogenih hormona ne smanji ubrzo nakon rođenja, postoji velika verovatnoća da će doći do nepoklapanja pola i identiteta, pa u tim slučajevima rodni identitet osobe može biti u neskladu sa njenim biološkim polnim karakteristikama (polni identitet).

„Rodni identitet je način na koji se pojedinac identifikuje sa rodnim kategorijama, na primer kao žena ili muškarac, ili u nekim slučajevima nijedno od toga. Ovakva rodna izražavanja mogu biti opisana kao rodne varijacije ili transrodnost. Ovakve pojave mogu da se dogode dečacima i devojčicama, ne samo pod uticajem hormona, već i pod uticajem spoljašnje sredine. Rodni identitet je pitanje na koje biološke i medicinske nauke tek treba da daju odgovor“, stoji u udžbeniku.

U biologiji Zavoda za udžbenike pravi se razlika između pola kao skupa morfoloških, anatomskih i fizioloških osobina pojedinaca i roda koji obuhvata sva ona očekivana, nametnuta ili usvojena društvena ponašanja polova.

Autori pišu da u većini kultura postoji osnovna podela na muški i ženski pol.

Iznosi se i definicija rodnog identiteta kao načina na koji se pojedinac identifikuje sa rodnim kategorijama i konstatuje da naučnici još uvek pokušavaju da odrede u kojoj meri genetički, a u kojoj društveni faktori imaju ulogu u formiranju rodnog identiteta pojedinaca.

U udžbeniku se pojašnjava i pojam seksualnog identiteta koji se, kako piše, može tumačiti na dva načina: kao identitet pojedinca na osnovu seksualne orijentacija ili kao identitet na osnovu bioloških polnih karakteristika, koji je povezan sa rodnim identiteom, ali se razlikuje od njega.

Navode se i definicija stereotipa kao pogrešnog ili neopravdanog uverenja koje pojedinac stiče na osnovu nedovoljne informisanosti i ličnog iskustva prema određenoj socijalnoj grupi, te pojašnjava da je predrasuda obrazac mišljenja koji je neosnovan i kod njega dominiraju negativne emocije prema određenoj socijalnoj grupi (etničkoj, rasnoj ili verskoj).

Tolerancija prema različitosti

Udžbenik biologije izdavača Logos nismo uspeli da dobijemo, ali, prema onome što se čulo nedavno u javnosti od lidera Pokreta Dveri Boška Obradovića i on uvodi „transrodnu propagandu“.

Prema njegovim rečima, u udžbeniku piše da rodnu pripadnost određuje psihičko stanje kako se osoba oseća i socijalni faktori i društvena očekivanja.

„Svaki od elemenata polnosti može da odstupa od onoga što se tradicionalo očekuje da jesu obeležja jednog pola. Tako, na primer, postoje osobe čiji biološki pol i rodna pripadnost nisu podudarni (na primer, osoba ženskog pola oseća se kao muškarac). Zbog toga je važno da razumemo te činjenice i da budemo tolerantni prema različitostima, da uvažavamo specifičnost drugih ljudi i njihov izbor sopstvene polnosti, to jest seksualnosti“, citirao je Obradović deo iz udžbenika.

V.Andrić

izvor: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/biologija-na-udaru-crkve-i-desnicara-sta-zapravo-pise-u-udzbenicima-za-osmi-razred/

SLOBODNA VOJVODINA

Vasić: Otuđenje imovine Telekoma Srbija – ugovor se potpisuje do 31. decembra

Potpredsednica Dveri i kandidatkinja na parlamentarnim izborima Radmila Vasić upozorila je da “neprimećeno prolazi otuđenje imovine” preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija, kao što se sa komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija prenosi imovina na “ćerku firmu Ski infrastructure doo Beograd”, saopštile su danas Dveri

Published

on

By

Imovina se prenosi bez naknade, na period od 10 godina, koji će se automatski obnavljati i posle 10 godina ukoliko ne bude prigovora, tvrdi Vasić.

„Da li je tačno da se ovim ugovorom, preduzeće Telekom Srbija odriče kompletne svoje imovine i na novoosnovano zavisno preduzeće prenosi kompletno zemljište koje služi za potrebe postavljanja antena, antenskih stubova, nosača, sistema prenosa, instalacija radio-baznih stanica, kao i druge telekomunikacione i pripadajuće opreme i uređaja, sa kompletnom navedenom i pripadajućom opremom“, upitala je ona.

Vasić je ocenila da se predizborni period koristi da se ugovor potpiše do 31. decembra, navodeći da je imala uvid u ugovor kojim firma Ski infrastructure doo, bez saglasnosti Telekoma, može da podnese Ugovor nadležnim organima radi pribavljanja propisanih dozvola ili saglasnosti i upisa prava zakupa u katastarske ili druge javne knjige.

„Da li ste i kada obavestili zaposlene u Telekomu Srbija i sindikate ovog preduzeća da je ovo način da otpustite više hiljada zaposlenih u ovom preduzeću, jer će posle realizacije ovog ugovora o potpunom otuđenju imovine ostati bez posla“, upitala je Vasić.

izvor: https://n1info.rs/vesti/izbori-2023/vasic-otudjenje-imovine-telekoma-srbija-ugovor-se-potpisuje-do-31-decembra/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Kostreš (LSV) u Marker razgovoru: Bez promene u Vojvodini nema ni promena u Srbiji, saradnja sa SNS je zatvoreno poglavlje (VIDEO)

Bez Vojvodine i bez promene u Vojvodini nema ni promena u Srbiji, rekao je predsednik Lige Socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani Bojan Kostreš u emisiji Marker Razgovor. Kostreš je rekao i da je u biti njihove političke ponude to da treba promeniti sistem odlučivanja, da nikakve saradnje sa Srpskom naprednom strankom (SNS) neće biti, ali da je LSV spremna da sarađuje sa onim političkim organizacijama koje Srbiju vide kao građansku, sekularnu, decentralizovanu i evropsku državu

Published

on

By

“Bez vojvođanske skupštine i bez pobede evropskih snaga u Vojvodini nema ni mogućnosti da se Srbija transformiše u normalnu evropsku zemlju”, kaže Kostreš i dodaje da Vojvodina trenutno nije u fokusu.

“Mislim da je to smišljena akcija vladajuće partije. Zato su izbori u Vojvodini zakazani u poslednjem momentu i zato će vojvođanska kampanja biti toliko kratka i zato je naš cilj da je vratimo u fokus, jer bez nas nema ni borbe za očuvanje vojvođanskog načina života”, rekao je on.

Kostreš smatra da je neraspisivanje izbora u opštinama Vojvodine i to što se održavaju vanredni pokrajinski izbori, stvar taktike.

“Kada ste razdvojili lokalne i pokrajinske izbore, vi ste praktično u Vojvodini smanjili interesovanje birača, jer je izvesno da bi vladajuća koalicija izgubila deo lokalnih samouprava. Vladajuća koalicija nije pružila nijedan rezultat. Zato mi insistiramo da se u Vojvodini razgovara, jer imamo samo obećanja. Dosta nam je toga da se Vojvodine sete samo kada su raspisani izbori”, kaže Kostreš. 

Vojvođanski način života – to je ono što LSV najčešće potencira u svom programu. Kostreš obrazlaže da je reč o očuvanju multikulturalnosti.

“Vojvodina je Evropa u malom, to je multietnička i multikulturalna zajednica. Svako ko je u Vojvodinu došao, on je sa sobom doneo ono najbolje što ima. Baš zbog toga je ona toliko lepa i dobra. Mi to želimo da sačuvamo. Želimo da Vojvodina bude evropski most između Srbije i Evrope i da ono što ima, da to prenesemo i na ostale krajeve Srbije”, kaže Kostreš.

Na komentar da su šest godina bili u koaliciji sa SNS u Novom Sadu, Kostreš odgovara da je došlo do smene generacija i da nema više sedenja na dve stolice. 

“Mi smo građanska, proevropska, regionalistička stranka, koja se po mnogo čemu ne slaže da vrednostima koje zastupa SNS. To poglavlje naše istorije smo zatvorili. Spremni smo da sarađujemo sa svim onim političkim organizacijama koje prihvataju Vojvodinu kao politički faktor, koje žele da Srbija postane deo Evrope”, kaže Kostreš.

Objašnjava da je u biti njihove političke ponude to da treba promeniti sistem odlučivanja. 

“Mi smo došli u situaciju da jedan čovek odlučuje o svemu. Treba spustiti nivo odlučivanja na građane, znači decentralizacija. Regionalne uprave treba da donose regionalne programe, a zna se o čemu država vodi računa. Kroz jaku i bogatu Vojvodinu, može da bude samo jaka i bogata Srbija”, ocenio je on.

Optužbe o tome da LSV zagovara otcepljenje Vojvodine vidi kao zlonamernost ili nerazumevanje.

“Sve što želimo je da Vojvodina upravlja svojim resursima i Vojvođani odlučuju o svojim sudbinama. Sve to želimo i za Beograd. Želimo i za sve ostale delove Srbije”, kaže Kostreš. 

“Možda mi nismo dobro komunicirali sa ljudima, stalno se misli da mi želimo da otcepimo Vojvodinu. Ona jeste neodvojivi deo Srbije”, dodaje sagovornik Marker razgovora.

Kostreš dodaje da je bilo propusta dok su bili deo vlasti, ali da će greške biti promenjene.

“Ono gde smo mi grešili i što nismo pobedili ni na jednim izborima jeste što smo sebi dozvoljavali luksuz da budemo mlađi partner i što nismo mogli da diktiramo uslove”, kaže on.

Govoreći o komunikaciji sa ostatkom opozicije, naročito po pitanju kontrole izbornog procesa, dodaje da je ona negde bolja, negde slabija, ali da su spremni da sarađuju sa svima.

“Mi ne smemo sebi da dozvolimo luksuz još jednih sumnjivih izbora. Treba jasno razgovarati i o funkcionerskoj kampanji”, smatra on.

Osvrnuvši se na probleme i blokade poljoprivrednika, ali i obustava rada radnika Pošte, Kostreš kaže da ne postoje pravni mehnizmi kojima bi se njihovi problemi rešili jer je Vojvodina obesmišljena, ali postoje ljudski mehanizmi.

“Da sam premijer Vojvodine, ja bih stao na čelo tih ljudi. Seo bih sa njima i rekao im da živimo njihove probleme. Kad je poljoprivreda Vojvodine u problemu, to se linearno prenosi. Prva stvar, moramo vratiti Vojvodini ingerencije, drugo, dok to ne uradimo zajedno ćemo se boriti sa ljudima tamo gde se odluke donose”, dodaje Kostreš.

Na pitanje kako će rešiti probleme nasilja, ali i govora mržnje u Vojvodini, Kostreš odgovara da je neophodno razgovarati sa ljudima.

“Ako budemo čuvali naši međuljudske i komšijske odnose, ako budemo rekli da je vrednost što neko priča drugim jezikom ili ide u drugu crkvu, drugog je zavičaja, to je danas Vojvodina i to moramo da očuvamo”, zaključio je Kostreš.

Izvor: Insajder

izvor: https://insajder.net/teme/kostres-u-marker-razgovoru-bez-promene-u-vojvodini-nema-ni-promena-u-srbiji-saradnja-sa-sns-je-zatvoreno-poglavlje-video?amp=1

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Kostreš: Za suštinsku decentralizaciju Srbije, od 5 dinara koje uplati u državni budžet, Vojvodini se vrati samo dinar

Predsednik stranke Vojvođani – LSV Bojan Kostreš je kazao da Vojvođani na izbore izlaze s programom čiji je cilj da ostvari suštinsku decentralizaciju Srbije

Published

on

By

On je kazao da će to Vojvodini omogućiti da se novac koji uplaćuje u republički budžet ravnomerno vraća pokrajini i lokalnim samoupravama, ostavljajući trećinu u državnom budžetu, saopštila je ta stranka.

Ocenio je, prilikom predaje potpisa Pokrajinskoj izbornoj komisiji za listu „Vojvođani – Liga socijaldemokrata Vojvodine-Vojvođani, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, Zajedno za Vojvodinu – Bojan Kostreš“, da je Vojvodina evropski motor Srbije.

„Od pet dinara koje uplati u državni budžet, Vojvodini se vrati samo jedan dinar! Zato zaostajemo, poljoprivreda stagnira, plate su male, a naši mladi odlaze“, naveo je Kostreš.

On je, po pitanju izbora za poslanike u Narodnoj skupštini, kazao da će podržati listu koja za cilj ima promenu režima i zalaže se za proevropsku, pristojnu i normalnu Srbiju, ali bez zanemarivanja Vojvodine.

Odluka o podršci republičke liste biće objavljena u naredim danima, dodao je Kostreš.

izvor: https://nova.rs/vesti/politika/kostres-za-sustinsku-decentralizaciju-srbije-od-5-dinara-koje-uplati-u-drzavni-budzet-vojvodini-se-vrati-samo-dinar/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Iznajmljuju Fondu PIO vilu za 50.000 evra mesečno, a ugovorom garantuju otplatu kredita

Preduzeće “Marneks” vlasnik je predratne vile na Dorćolu u kojoj je Fond PIO zakupio poslovne prostorije za šta od proletos plaća mesečno skoro 50.000 evra. Ugovor o zakupu sa Fondom PIO, koji je sklopljen u oktobru 2022, “Marneks” je ove godine iskoristio kao garanciju za otplatu kredita vrednog oko dva miliona evra

Published

on

By

Zbog renoviranja svoje zgrade na Novom Beogradu, Fond PIO privremeno je beogradsku filijalu proletos preselio na Dorćol, u predratnu vilu prvog gradonačelnika Beograda Vlade Ilića. S obzirom da je predviđeno da na ovoj lokaciji ostane do sledećeg leta, Fond PIO će samo za najam dati bar 600.000 evra – ako se renoviranje završi na vreme.

A pomenuta vila je od prošlog veka do danas promenila više vlasnika – od prvog gradonačelnika, preko Geneksa, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, stranke, pa sadašnjeg vlasnika, preduzeća Marneks, koji je upravo ugovor o najmu sa Fondom PIO založio kao – garanciju za kredit banke od dva miliona evra.

„Zbog potrebe adaptacije i rekonstrukcije zgrade Fonda na adresi Bulevar umetnosti br. 10, Fond je zakupio poslovni prostor u Venizelosovoj ulici br. 31. Cena zakupa iznosi 19 evra, bez PDV, po kvadratnom metru, u dinarskoj protivvrednosti na dan fakturisanja po srednjem kursu NBS, što mesečno ukupno iznosi 48.477,36 evra“, navodi se u odgovoru Fonda PIO fonda koji je, u junu ove godine, potpisao predsednik Fonda Relja Ognjenović, u zvaničnom odgovoru na poslaničko pitanje, o čemu je N1 već pisao.

Direktno.rs

Podsetimo,  u aprilu ove godine Fond PIO je saopštio da se, zbog neophodne rekonstrukcije objekta, od srede, 26. aprila 2023. godine, „služba Filijale za grad Beograd 1, privremeno izmešta iz Bulevara umetnosti 10 na Novom Beogradu, na novu adresu – Venizelosova 31 na Dorćolu“.

„Rekonstrukcija se obavlja kako bi se obezbedili bolji uslovi za korišćenje usluga i ostvarivanje prava osiguranika i korisnika, kao i bolji tehnički uslovi za rad zaposlenih“, naveo je tada Fond PIO.

A u Venizelosovoj 31 u Beogradu (što je nekadašnja Ulica Đure Đakovića) nalazi se vila koja je bila dom industrijalca i prvog gradonačelnika Beograda Vlade Ilića

Ovo zdanje sa svečanim ulaznim tremom, jonskim kapitelima, ornamentikom nad prozorima predstavlja, kako je pisao Danas –  jedno od najistaknutijih ostvarenja beogradske međuratne arhitekture.

Po završetku Drugog svetskog rata Iliću je, kao „narodnom neprijatelju i ratnom profiteru“ zbog navodne saradnje sa okupatorom, rešenjem tadašnjih vlasti oduzeta sva imovina. Tako je, u prvim posleratnim godinama, ova porodična vila Vlade Ilića pripala preduzeću Generaleksport, da bi posle skoro 50 godina Geneks prodao ovu kuću putem oglasa Nenadu Đorđeviću, visokom funkcioneru Jugoslovenske levice (JUL).

Đorđević je zatim ovo zdanje poklonio svojoj partiji, pa je ono postalo sedište političara ove ideologije. Međutim, kasnije je ova vila, poseća Danas, postala predmet sudskih sporova između partijskih kolega. Sporovima oko imovine priključili su se i naslednici prvobitnog vlasnika, a na kraju spor je rešen u Đorđevićevu korist.

Čija je vila

Danas, prema podacima dostupnim pretragom u eKatastru (detalje možete pogledati ovde), ova vila korisne površine 611 kvadrata, u vlasništvu je beogradskog preduzeća „Marneks“, čiji je vlasnik i direktor Mikonja Rašković.

Preduzeće nema zaposlenih, a prošle godine je ostvario poslovni prihod od 15 miliona dinara, ali i neto gubitak od četiri miliona dinara.

Godinu pre, „Marneks“ je poslovao sa profitom od 128 miliona dinara – tada su poslovni prihodi bili svega tri miliona dinara, ali su „ostali prihodi“ knjiženi u iznosu od 140,6 miliona dinara.

„Marneks“ je registrovan za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, a u katastru je upisan i kao nosilac prava korišćenja na zemljištu u Venizelosovoj 31.

Međutim, u katastru se navode i brojne zabeležbe, nastale u periodu od 2015. do 2022. godine, među kojima su i zabeležbe pokretanja spora za utvrđivanje prava na nepokretnosti.

Marneks d.o.o. Beograd je učestvovao u više sudskih sporova, i kao tuženi, i kao tužilac.

Nekoliko sporova Marneks je vodio sa preduzećem za hotelijerstvo i ugostiteljstvo Licej doo, čiji je vlasnik Nikola Đorđević, a direktori Nikola i Nenad Đorđević.

Dva spora – za sticanje bez osnova, odnosno neosnovano bogaćenje iz 2015. i 2019 – vredna su 1,7 milijardi dinara i 1,65 milijardi dinara.

Preduzeće Licej doo i danas se vodi na adresi – Đure Đakovića 31 Beograd (sadašnja Venizelosova 31), dakle na adresi na kojoj se nalazi predratna vila prvog beogradskog gradonačelnika.

A preduzeće Marneks d.o.o, koje je upisano kao vlasnik zgrade i parcela na adresi Venizelosova 31 u Beogradu – registrovano je na potpuno drugoj, novobeogradskoj adresi.

Ugovor sa Fondom PIO kao zaloga za kredit

Preduzeća koja se zadužuju kod banke za otplatu kredita često garantuju uspostavljanjem zaloge na nekom predmetu ili pravu.

Nije neuobičajeno da firme za kredit garantuju upravo nekim potraživanjima koja će tek naplatiti  u narednom periodu.

Upravo to je slučaj i sa firmom Marneks d.o.o, koja je pod zalogu kod AIK banke stavila „sadašnja i buduća potraživanja koje ima prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 24. oktobra 2022. godine … i budućim eventualno zaključenim aneksima ugovora o zakupu“.

Osnovni iznos obezbeđenog potraživanja je, kako se navodi, 1,65 miliona evra, dok je maksimalni iznos potraživanja 2,145 miliona evra.

Zaloga je u registar upisana 30. marta 2023, a potraživanje banke, prema podacima iz registra, dospeva 1. decembra 2026. godine.

Ovi podaci ne moraju nužno da znače da je Marneks sa Fondom PIO sklopio ugovor o zakupu na upravo toliki iznos – od 1,65 ili 2,145 miliona evra.

Propisi, naime, predviđaju da se osnovni iznos obezbeđenog potraživanja ustanovljava na osnovu saglasnosti volje dve ugovorene strane, u ovom slučaju – banke i preduzeća koje se zadužuje.

Konkurs za gradnju u Venizelosovoj

Portal Gradnja.rs u julu prošle godine objavio je da je održan „pozivni jednostepeni, projektni konkurs za lokaciju u Venizelosovoj ulici u Beogradu održan u periodu od 6. maja do 13. juna 2022. godine. Naručilac konkursa je kompanija Marneks doo., a organizator i sprovodilac beogradski Urbanistički centar.

Na učestvovanje u konkursu pozvana su tri arhitektonska tima, a žiri je izabrao projekat Studija OBE.

„Rešenje je koncipirano na način da poštuje širi kontekst i novi pravac razvoja lokacija uz Venizelosovu ulicu, kao i industrijsko nasleđe ovog kraja u pogledu upotrebe materijala, dok stvara okvir za očuvanje objekta hotela Admiral, bez pokušaja da se isti podražava u samom rešenju novih objekata. Autorski stav je, navodi žiri, jasan, likovno i funkcionalno prikazan – predlog komercijalnih sadržaja prepoznao je potrebe okruženja, dok je predlog stambenog rešenja dao mogućnost da se kroz razradu fleksibilnog predloga isprate zahtevi tržišta“, navodi se na portalu Gradnja.rs.

Detaljna prezentacija sva tri projekta nalazi se na sajtu Urbanističkog centra.

izvor: https://n1info.rs/biznis/iznajmljuju-fondu-pio-vilu-za-50-000-evra-mesecno-a-ugovorom-garantuju-otplatu-kredita/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

YIHR tablom u Hrtkovcima podseća na Šešeljeve zločine

Povodom nove optužnice za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja i još četvoro članova SRS-a, aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava postavili su table u Hrtkovcima sa ciljem da podsete javnost na zločine protiv čovečnosti za koje je osuđen lider Srpske radikalne stranke i ovogodišnji kandidat za mesto narodnog poslanika. Znakovi pored puta postavljeni su u blizini kuće ovog osuđenog ratnog zločinca koja je podignuta u ovom vojvođanskom mestu a koja je ništa drugo do omaž zločinu

Published

on

By

Kako se navodi u saopštenju te organizacije, odnosi između Srbije i Hrvatske nisu na zadovoljavajućem nivou što potvrđuje i poslednji primer proterivanja diplomata iz jedne odnosno druge zemlje. Neprijateljstva iz prošlosti koriste se kao oružje protiv svih koji se usude da grade nove oblike saradnje kao i odnose koji nisu zasnovani na šovinizmu.

„Na taj način je počela i ovogodišnja izborna kampanja kada su gradovi u Srbiji oblepljeni plakatima na kojima se opozicioni političari prikazuju u ustaškoj uniformi samo zbog činjenice da žele da grade dobrosusetske odnose za zemljama regiona“, poručuju iz ove organizacije.

Podsećaju ida je poslednji godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka EU ukazao je na izostanak istinske posvećenosti istrazi i donešenju presuda u predmetima za ratne zločine uz naznaku da je tempo u procesuiranju značajno usporen poslednjih godina. Izveštaj naglašava i da veliki broj medija i političkih stranaka nastavlja da daje podršku ratnim zločincima kao i njihovo prisustvo u javnom prostoru u kom neometano šire govor mržnje. Sa druge strane, politički progon i pritisci usmereni ka onima koji se bune protiv veličanja ratnih zločinaca i poricanja zločina ne jenjavaju.

Juče objavljeni izveštaj Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Saveta Evrope potvrđuje glavni nalaz YIHR Srbija tokom izborne kampanje 2022. godine u Srbiji, da je negiranje ratnih zločina postala strategija političara za opstanak na vlasti.

Predizbornom koalicijom sa Srpskom radikalnom strankom za decembarske lokalne izbore, vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) na do sada neviđen način normalizuje kampanju zastrašivanja i zločine protiv čovečnosti nad hrvatskim stanovništvom u Hrtkovcima, poručuju iz Inicijative. Podsećaju i da prethodni nalozi Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove za hapšenje i izručenje Vjerice Radete i Petra Jojića, takođe članova Srpske radikalne stranke, još uvek nisu izvršeni.

YIHR ističe da ne čudi koalicija SNS i SRS, imajući u vidu ranije izjave predstavnika SNS-a poput Aleksandra Martinovića, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, od 4. jula ove godine kada je u Narodnoj skupštini Srbije negirao da je Šešelj osuđen za ratne zločine i tom prilikom izjavio da “nijedan Hrvat nije proteran iz Hrtkovaca”.

„U utorak 21. novembra navršilo se 32 godine od ratnog zločina na poljoprivrednom dobru Ovčara, kod Vukovara. U noći između 20. i 21. novembra 1991. godine, više od 200 hrvatskih vojnika, civila, ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika izvedeno je iz Vukovarske bolnice, a zatim mučeno i na kraju streljano od strane pripadnika JNA i paravojnih jedinica, među kojima su bili i šešeljevci. Za ratni zločin na Ovčari pred MKSJ osuđeni su oficiri JNA Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin, danas član Glavnog odbora SNS-a“, podsećaju iz YIHR.

Dodaju da svi politički akteri u izbornoj kampanji imaju obavezu da postupaju dostojanstveno i da se uzdrže od zapaljivih ratnohuškačkih izjava kojima se vređaju žrtve bilo koje nacionalnosti. Dužnost svih učesnika u izbornoj trci je da o dobrosusedskim odnosima i normalizaciji od kojih nam zavisi budućnost razmišljaju i tokom svoje politčke kampanje, što je u ostalom i sastavni deo evropskog puta na kom se Srbija nalazi.

„Zloupotreba patnje žrtava kako bi se potpirivao nacionalizam kod birača, poricanje zločina i normalizacija političkog angažmana osuđenih ratnih zločinaca predstavlja ideološku pripremu novog cikulsa ratnog nasilja. Godišnjica zločina na Ovčari pravi je povod za izraz poštovanja prema žrtvama ratnih zločina od strane izbornih lista u Srbiji“, zaključuje se u saopštenju YIHR.

(Autonomija, foto:YIHR)

izvor: https://autonomija.info/yihr-tablom-u-hrtkovcima-podseca-na-seseljeve-zlocine/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Vojvođani LSV: Vlast se ponaša kao da ljudi ne žive u Vojvodini

Stranka Vojvođani LSV ocenila je danas da je najnoviji primer centralizacije Srbije podela novogodišnjih poklon vaučera deci do 19 godina i zaposlenima u obrazovnom sektoru u Beogradu u vrednosti od po 6.000 dinara

Published

on

By

Članica Predsedništva Vojvođani LSV Aleksandra Marković Maleš ocenila je u saopšteju za javnost da je to još jedan primer “sramne politike centralizacije” i zanemarivanja interesa građana koji ne žive u glavnom gradu Srbije.

“Vlast se ponaša kao da ljudi ne žive u Vojvodini, Šumadiji ili Nišu. To ćemo promeniti. Ova vlast ne omogućava građanima jednake šanse. Posebno je loše što to radi i sa decom i mladima. Da Vojvođanima centralna vlast u Beogradu već godinama ne vraća samo mrvice od onog što uplate u budžet Srbije, stanje finansija u pokrajini bi bilo mnogo bolje”, ocenila je ona.

Dodala je da Vojvođani traže da se ono što se zaradi u Vojvodini “podeli na ravne časti – trećina državi, trećina Vojvodini, trećina gradovima i opštinama”.

(Autonomija/Beta)

izvor: https://autonomija.info/vojvodjani-lsv-vlast-se-ponasa-kao-da-ljudi-ne-zive-u-vojvodini/

Continue Reading

Trending